Voortaan hebben ondernemingen de mogelijkheid om bij de fiscus steunmaatregelen aan te vragen wanneer zij hinder ondervinden door infrastructuurwerken. Deze steunmaatregelen geven ondernemingen financiële ademruimte en laten hen toe om tijdelijke financiële moeilijkheden te overbruggen.

Het gaat hierbij om werken die lopen of aangevat zijn vanaf 1 maart 2018. Bovendien moet de looptijd van de werken minimum een jaar bedragen en een volledige heraanleg van de infrastructuur (wegdek, voetpaden, parkeerplaatsen, …) beogen.

Na overleg tussen de minister en de administratie worden er concreet drie steunmaatregelen voorzien bij moeilijkheden bij het betalen van de bedrijfsvoorheffing, de btw, de personenbelasting, de vennootschapsbelasting en/of de rechtspersonenbelasting: een afbetalingsplan, de vrijstelling van nalatigheidsinteresten en de kwijtschelding van boetes wegens niet-betaling.  Dossiers zullen volgens de geijkte procedure door de administratie beoordeeld en opgevolgd woren.  De FOD Financiën zal voor deze maatregelen de nodige toelichting voorzien op de webiste.

De onderneming kan per schuld een aanvraag indienen bij de FOD Financiën om de steunmaatregelen te ontvangen. Daarbij moeten het bestaan van de werken en de financiële moeilijkheden worden aangetoond. De aanvraag kan via modelformulier per brief of per mail worden ingediend bij ontvangst van een aanslagbiljet of een betaalbericht inzake btw. Binnen de 30 dagen na aanvraag zal de onderneming een antwoord ontvangen.

Het Regionaal Invorderingscentrum bevoegd voor de gemeente van de onderneming, dient als centraal contactpunt.

Bron